ბრიტანული უნივერსიტეტების რეიტინგი Guardian-ის ვერსიით (2012)

   

     1. University of Cambridge

     2. University of Oxford

     3. SOAS,University of London

     4. University of Glasgow

     5. London School of Economics

     6. University of Edinburgh 

     7. University of St Andrews 

     8. London's global university

     9. Queen's University Belfast

   10. University of Manchester

   11. Durham University

   12. Goldsmiths,University of London

   13. University of Sussex

   14. University of Kent

   15. Oxford Brookes University

   16. University of Aberdeen

   17. Brunel University

   18. Liverpool John Moores University

   19. University of Roehampton

მოცემული რეიტინგი წარმოაჩენს სასწავლებელბის შედარებას ჰუმანიტარული ფაკულტეტების კუთხით. სხვა დარგების მიხედვით სასწავლებელთა შედარებას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.

Guardian University Guide წარმოადგენს ბრიტანული სასწავლებელების ერთ-ერთ ყველაზე სრულ და სანდო რეიტინგს, რომელიც მოიცავს ყველა უნივერსიტეტს და აანალიზებს 46 სპეციალობის სწავლების ხარისხს.

2012 წლის აბსოლუტურ ლიდერად გვევლინება კემბრიჯის უნივერსიტეტი. 6 წლის განმავლობაში პირველობის მქონე, ყოფილმა ლიდერმა ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, მესამე საპატიო ადგილი ერგო წმ. ენდრიუსის უნივერსიტეტს.

რეიტინგების ცხრილი ეყრდნობა ისეთ კრიტერიუმებს როგორიცაა სტუდენტების კმაყოფილება სასწავლო პროგრამითა და ლექტორებით, დამსაქმებელთა შეფასებები, სასწავლებლის დამთავრებიდან 6 თვის განმავლობაში დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა პროცენტულობა, სწავლების ღირებულება, საწვლებლის მიერ ერთ სტუდენტზე გაწეული ხარჯები და სხვა.